Ogólne Warunki Uczestnictwa

Przy dokonywaniu rezerwacji za naszym pośrednictwem zalecamy Państwu zapoznać się z OWU organizatora, ponieważ zawierają one ważne postanowienia dotyczące zaliczek czy kosztów rezygnacji.

Wypełniając umowę/zgłoszenie lub dokonując rezerwacji na stronie deklarujecie Państwo znajomość treści i akceptację Ogólnych Warunków Uczestnictwa organizatora.

Ponieważ warunki OWU zmieniają się w każdym sezonie i katalogu, prezentujemy link do zestawienia OWU Organizatorów niemieckich w języku niemieckim do pobrania. https://www.thomascook.de/veranstalter-agb/ lub https://www.veranstalter-agb.de/

Prosimy o kontakt z nami celem wyjaśnienia postanowień ważnego dla Państwa dokumentu.

Zobacz nasze OWU

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych oferowanych

za pośrednictwem biura podróży Latajzberlina.pl

1.Zawarcie umowy. 

Zgłoszenie uczestnictwa w imprezie/ umowa zostaje zawarta w formie pisemnej – również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu lub w siedzibie naszego biura podróży. Umowa turystyczna pomiędzy Organizatorem a Państwem dochodzi do skutku wraz z pisemnym potwierdzeniem / rachunkiem Organizatora dotyczącym wybranej przez Państwa usługi, przesłanym Państwu (na wskazany przez Państwa adres lub e-mail) lub do biura podróży Lataj z Berlina.

2.Płatność ceny podróży i wydanie dokumentów podróżnych

Wraz z potwierdzeniem rezerwacji / rachunkiem otrzymają Państwo potwierdzenie  wymaganego ubezpieczenia ochronnego Organizatora,  zgodnie z § 651. k)  niemieckiego Kodeksu Cywilnego, gwarantującego zabezpieczenie wszystkich płatności uiszczonych zgodnie z  niniejszymi warunkami płatności za rezerwowane usługi turystyczne. Odmienne porozumienia muszą być pisemnie potwierdzone przez Organizatora. Wszystkie ceny są cenami umownymi i po potwierdzeniu uczestnictwa wiążą się z obowiązkiem zapłaty. Klient ma prawo do świadczeń gwarantowanych ofertą, stanowiącą integralną część zawartej z Klientem umowy. Cena imprezy nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń itp., a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na uczestniku imprezy.

Cena imprezy jest ustalona na podstawie obowiązujących taryf, cen, opłat i kursów walut. Organizator zastrzega sobie zatem prawo do podniesienia ceny imprezy przed datą wyjazdu z tytułu wzrostu kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych; wzrostu kursów walut.

Organizator ma obowiązek poinformować biuro agencyjne i klientów o planowanej zmianie z wyprzedzeniem 3 tygodniowym. Klient w takiej sytuacji w zależności od podjętej przez siebie decyzji będzie mógł przyjąć proponowaną zmianę – podwyższenie ceny bądź też na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o usługach turystycznych skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy za natychmiastowym zwrotem całej wpłaconej sumy bez obowiązku zapłaty kary umownej, z uwagi na zmianę istotnego warunku umowy. W Niemczech zmiana ceny o ponad 5% daje możliwość rezygnacji.

Zaliczka wynosi maksymalnie 25% ceny imprezy, w zależności od Organizatora, bez uwzględnienia ewentualnie przysługujących zniżek od osoby. Zaliczka winna wpłynąć na wskazany przez biuro rachunek bankowy w ciągu 24 godzin od momentu podpisania umowy zgłoszenia. Opłata za imprezę turystyczną, z potrąceniem ewentualnie wcześniej wpłaconej zaliczki, winna wpłynąć na konto biura podróży najpóźniej na 30 dni przed datą wyjazdu. Przy rezerwacji na mniej niż 30 dni przed wyjazdem, pełną kwotę za imprezę turystyczną należy wpłacić w ciągu 24 godzin. Jeśli rezerwacja nie jest dokonywana osobiście, Klient zobowiązany jest przesłać bankowy dowód wpłaty  e-mailem najpóźniej 24 godziny po dokonaniu rezerwacji. Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, biuro podróży zastrzega sobie prawo do skasowania niezapłaconej rezerwacji. Jeżeli rezerwacja dokonywana jest na mniej niż 14 dni przed wyjazdem, płatność musi nastąpić tego samego dnia. Wszelkie zwroty pieniężne będą przekazywane wyłącznie na wskazane konto bankowe lub w formie przekazu pocztowego na adres Klienta podany na rezerwacji, na podstawie dyspozycji wydanej przez osobę dokonującą rezerwacji (pierwszą wymienioną w zgłoszeniu uczestnictwa/umowie).

Każdy z uczestników wyjeżdżających poza Unię Europejską musi posiadać ważny paszport (minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski). Przy wyjeździe do krajów Unii Europejskiej wymagany jest dowód osobisty lub paszport. Wymóg ten dotyczy także dzieci do 2 lat. Osobom posługującym się paszportem tymczasowym lub dyplomatycznym biuro podróży zaleca przed dokonaniem rezerwacji kontakt z placówką dyplomatyczną kraju docelowego z racji możliwych ograniczeń formalnych związanych z takim paszportem.

3.Usługi / uzgodnienia dodatkowe.

Zakres umownych świadczeń wynika z opisu świadczenia na stronie internetowej  lub w systemie elektronicznym Organizatora, jak również z danych, na które powołuje się w potwierdzeniu rezerwacji. Opisy świadczeń w katalogu oraz  na stronach internetowych usługodawców takich jak hotele, nie są wiążące dla Organizatora.  Biura podróży nie są upoważnione do samodzielnego potwierdzania uzgodnień dodatkowych.  Jeśli nie nastąpi wyraźne pisemne potwierdzenie na potwierdzeniu rezerwacji, należy traktować życzenia na zgłoszeniu uczestnictwa jako życzenia niewiążące, za których realizację  nie możemy ponosić odpowiedzialności.

 4.Transport / dodatkowe przeloty połączeniowe.

Jeśli będą Państwo sami rezerwować inny dodatkowy środek transportu lub przelot, proszę wziąć pod uwagę, że w przypadku każdego rodzaju transportu może mieć miejsce opóźnienie z różnych powodów.  W razie potrzeby proszę najpierw zapytać przy rezerwacji dodatkowych środków transportu, czy są już znane dokładne godziny odjazdu. Proszę wziąć pod uwagę przy rezerwacji dodatkowych środków transportu również wystarczające odstępy czasu na ewentualne opóźnienia przy transporcie. Zalecamy zasadniczo wybór taryfy, która dopuszcza możliwość korzystnej zmiany rezerwacji.

5.Przepisy paszportowe, wizowe i sanitarne.

Jako podróżni są Państwo sami odpowiedzialni za dotrzymanie wszystkich niezbędnych do przeprowadzenia podróży ważnych przepisów. Wszystkie niedogodności, wynikłe z niezastosowania się do tych przepisów obciążają Państwa, chyba że wynikły one z błędnych lub niewystarczających informacji przekazanych przez Organizatora .  Jeśli udzielenie wizy jest konieczne w celu podjęcia podróży, zalecamy ustalenie z danym konsulatem / ambasadą jeszcze przed  dokonaniem rezerwacji, czasu trwania i warunków wydania wizy. Kwestie wizowe możecie Państwo zlecić naszemu biuru. Ponadto zalecamy kontakt z Państwa lekarzem lub instytutem tropikalnym.

  1. Zmiana uczestnika

Organizator nalicza opłatę w wysokości ok. 50,00 EUR za osobę, jeśli klient skorzysta z ustawowej możliwości prawnej w zakresie wskazania w swoje miejsce  osoby zastępczej  a on sam nie skorzysta z usługi podróżnej. Jeśli w skutek zmiany osoby  powstaną dalsze koszty ze strony podmiotów odpowiedzialnych za usługi (np.: koszty wystawienia biletu itd.) zostaną Państwo nimi odrębnie obciążeni.

  1. Odstąpienie od umowy.

Klient może odstąpić od  umowy w każdej chwili przed rozpoczęciem podróży. Miarodajny jest termin wpływu oświadczenia o rezygnacji u Organizatora  Zaleca się zgłoszenie rezygnacji za pomocą listu poleconego/ze zwrotnym  potwierdzeniem odbioru. Organizator  ma prawo domagać się zapłaty  odszkodowania, zgodnie z § 651 i) niemieckiego Kodeksu Cywilnego. Przy obliczeniu odszkodowania miarodajny jest termin rozpoczęcia realizacji pierwszych umownych świadczeń. Termin ten obowiązuje również w przypadku innych świadczeń, jako termin rozpoczęcia podróży.  Organizator  korzysta z możliwości naliczenia ryczałtowego roszczenia odszkodowawczego z uwzględnieniem § 651 i) niemieckiego Kodeksu Cywilnego.

W przypadku rezygnacji obowiązują stawki odszkodowania danego Organizatora zawarte w dokumencie AGB ( OWU).

Klient ma zasadniczo możliwość wykazania, że Organizatorowi powstała znacznie mniejsza strata. W takich przypadkach nastąpi indywidualne obliczenie odszkodowania. W przypadku niewzięcia udziału w podróży lub nieskorzystania z pojedynczych świadczeń, Organizator zachowuje prawo do zapłaty pełnej ceny podróży. Organizator  będzie się zasadniczo starać o otrzymanie zwrotu kosztów za niewykorzystane usługi od podmiotów za nie odpowiedzialnych. Jeśli takie zaoszczędzone koszty zostaną zwrócone Organizatorowi , zostaną one również zwrócone Klientowi.

  1. Gwarancja, spełnienie umownie zapewnionych świadczeń, skrócenie okresu przedawnienia.

Jeśli usługi podróżne z Państwa punktu widzenia wykazują wady, proszę zwrócić się natychmiast do podanej w Państwa dokumentach podróżnych osoby- najczęściej rezydenta, aby możliwe było spełnienie umownie zapewnionych świadczeń. Jeśli nie dojdzie do zgłoszenia reklamacji osobie kontaktowej, może to skutkować tym, że nie będą Państwo mogli dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń (obniżenie ceny, odszkodowanie).   Wypowiedzenie umowy podróży przez Klienta w myśl  § 651. e) niemieckiego Kodeksu Cywilnego możliwe jest dopiero wtedy, gdy ustalili Państwo Organizatorowi  określony termin na usunięcie wad, chyba że usunięcie wad jest niemożliwe lub  odmawia usunięcia wad, lub jeśli  natychmiastowe wypowiedzenie umowy podróży usprawiedliwia  Państwa szczególny interes.  Niezależnie od natychmiastowego zgłoszenia usterki na  miejscu należy w terminie jednego miesiąca od umownie przewidzianego terminu zakończenia podróży zgłosić ewentualne roszczenia o obniżenie ceny / odszkodowanie bezpośrednio u Organizatora. Zaleca się formę pisemną. Ustawowy  termin przedawnienia roszczeń wynikających z umowy   zostaje skrócony do 12 miesięcy  dla tych  świadczeń objętych umową podróżną  wg §§ 651  c) do 651  f) niemieckiego  Kodeksu  Cywilnego, które podlegają ograniczeniu odpowiedzialności wg punktu 10  przedawnienie rozpoczyna się w dniu umownie przewidzianego terminu zakończenia podróży.

10.Ubezpieczenia podróżne. 

Cena podróży, o ile nie podano inaczej,  nie zawiera ubezpieczenia podróżnego. Zalecamy zawarcie ubezpieczenia podróżnego od kosztów rezygnacji, ubezpieczenia od skutków odpowiedzialności cywilnej, na wypadek choroby i od nieszczęśliwych wypadków.  Umowa ubezpieczeniowa dochodzi do skutku wyłącznie pomiędzy Klientem a podanym ubezpieczycielem. Mogą Państwo dochodzić roszczeń tylko bezpośrednio u ubezpieczyciela. Proszę przestrzegać warunków  ubezpieczenia i obowiązków  wynikające z umowy ubezpieczeniowej. Składki  ubezpieczeniowe nie są częściami składowymi  ceny podróży i należy uiścić je natychmiast przy zawarciu umowy ubezpieczeniowej.  Nie można również odstąpić od umowy ubezpieczeniowej.